Konkurs malarski "Pokaż co potrafisz"

 • TVP KATOWICE
  TVP KATOWICE
 • Jaworzno
  Jaworzno

 

 

 

 

Konkurs plastyczny jest objęty patronatem medialnym

TVP KATOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 KONKURS DOTOWANY Z URZĘDU MIASTA JAWORZNA

 

 

 

 

REGULAMIN

 

III KONKURSU MALARSKIEGO

"Pędzlem i nitką malowane - Pokaż co potrafisz"

 

 1. Organizatorem III Konkursu Malarskiego "Pędzlem i nitką malowane" jest Stowarzyszenie Twórców Kultury w    Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ul. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno, zwane dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest prezentacja prac ukazujących aktualne tendencje w malarstwie i hafciarstwie (promocja haftu), poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, integracja środowisk twórczych, promocja młodych talentów, promocja miasta Jaworzna.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech prac wykonanych w technikach malarskich i hafciarskich.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 5. Konkurs jest otwarty, to znaczy, że mogą w nim wziąść udział wszystkie osoby tworzące w wieku od 13 do 18 lat i powyżej 18 lat zwane dalej Autorami.
 6. Przedmiotem Konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w tradycyjnych technikach malarskich i hafciarskich. W przypadku haftów preferowany jest haft płaski. Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie mogą być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów.
 7. Prace Konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi w terminie do 15 października 2017 r.
 8. Adres do korespondencji i nadsyłania prac: III Konkurs malarski "Pędzlem i nitką malowane - Pokaż co potrafisz" , Centrum Kultury Teatr sztuk w Jaworznie ul. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno.
 9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z pracami na konkurs. Formularz powinien zawierać imię, nazwisko, adres, telefon, adres a-mail, wyszczególnione prace - tytuł,technika. karta powinna być w zaklejonej kopercie. Na kopercie prosze dodać godło-nick zgłaszającego. Z tyłu pracy metryczka z godłem-nickiem takim jak na kopercie.
 10. Prace powinny być starannie oprawione i przygotowane do ekspozycji. jury ma prawo do odrzucenia niestarannie i nieestetycznie oprawionych prac.
 11. Przesłana Praca Konkursowa powinna posiadać metryczkę zawierającą: godło-nick, tytułpracy, rok powstania, wartość pracy, telefon, adres e-mail. Praca powinna być oprawiona i przygotowana do ekspozycji.
 12. Prace Konkursowe powinny być zapakowane w sposób umożliwiający ich odesłanie.
 13. Organizator powołuje Jury Konkursu.
 14. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Jury, które przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 - 18 lat i powyżej 18 lat.
 15. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17 listopada 2017 r. w Centrum Kultury Teatr Sztuk ul. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno.
 16. Inforacje na temat Konkursu i zgłaszania prac udzielane są pod adresem: natalia.urant@gmail.com   pigularka67@tlen.pl  i numerem telefonu 606 350 663  lub 518 697 933.
 17. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji prac (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz 833 z późn. zm.) 
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. Wyniki Konkursu oraz bieżące informacje będą prezentowane na stronie: www.stk.decoart.pl oraz na Facebooku www.Facebook.com/Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie
 19. Prace konkursowe należy odebrać w terminie do 30. 01. 2018 r. - Centrum Kultury Teatr Sztuk ul. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno. Prace nieodebrane we wskazanym terminie będą odsyłane na koszt uczestnika konkursu.
 20. Osoby, które będą dostarczać prace osobiście, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

           

 

Wzór karty zgłoszenia:

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS MALARSKI

"Pędzlem i nitką malowane - Pokaż co potrafisz"

 

___________________________________________________________________________

Imię i nazwisko uczestnika

___________________________________________________________________________

Nazwa i adres instytucji zgłaszającej uczestnika

___________________________________________________________________________

Kategoria wiekowa

___________________________________________________________________

Adres zamieszkania uczestnika

___________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy i adres e-mail zgłaszającego

___________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy i adres e-mail uczestnika

____________________________________________________________________

Liczba zgłaszanych prac, tytuł, rok powstania, technika

1.

2.

3.

 

Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu:

Akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie malarskim "Pędzlem i nitką malowane - Pokaż co potrafisz" ustalone w regulaminie konkursu.

 

Data wypełnienia_____________________________