Konkurs plastyczny "Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz"

 • TVP KATOWICE
  TVP KATOWICE
 • Jaworzno
  Jaworzno

 

 

 

 

Konkurs plastyczny jest objęty patronatem medialnym

TVP KATOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KONKURS DOTOWANY Z URZĘDU MIASTA JAWORZNA

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  2021

 

VII KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz"

 

 1. Organizatorem VII Konkursu Plastycznego "Pędzlem, nitką i dłutem malowane" jest Stowarzyszenie Twórców Kultury w    Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ul. Szczakowska 35B, 43-600 Jaworzno, zwane dalej Organizatorem, a współorganizatorem Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.
 2. Celem konkursu jest prezentacja prac ukazujących aktualne tendencje w malarstwie, hafciarstwie i rzeźbie, poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, integracja środowisk twórczych, promocja młodych talentów, promocja miasta Jaworzna.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do dwóch prac wykonanych w technikach malarskich, hafciarskich i rzeźbie (rzeźby do 70cm). 
 4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 5. Konkurs jest otwarty, to znaczy, że mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby tworzące w wieku od lat 18 zwane dalej Autorami.
 6. Przedmiotem Konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w technikach malarskich, hafciarskich i w rzeźbie. W przypadku haftów - preferowany jest haft płaski. Dopuszcza się inne techniki haftu, najlepiej własnego projektu (czyli na podstawie własnych rysunków). W tym przypadku prosimy o dołączenie tych rysunków lub ich zdjęć. Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie mogą być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów.
 7. Prace Konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie od 16.10.2021r. do 05.11.2021r.
 8. Adres do nadsyłania prac: VII Konkurs Plastyczny "Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz" , Biblioteka Miejska w Jaworznie ul.Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. W przypadku osobistego składania prac, należy je dostarczyć (w powyższym terminie), do punktu informacyjnego we wskazanej Bibliotece.
 9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z pracami na konkurs. Formularz powinien zawierać imię, nazwisko, adres, telefon, adres a-mail, wyszczególnione prace - tytuł, technika. Do formularza należy dołączyć podpisaną (wzór poniżej) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Prace powinny być starannie oprawione i przygotowane do ekspozycji. Jury ma prawo do odrzucenia niestarannie i nie estetycznie oprawionych prac.
 11. Przesłana Praca Konkursowa powinna posiadać metryczkę zawierającą: tytuł pracy, rok powstania, wartość pracy, telefon, adres e-mail. Praca powinna być oprawiona i przygotowana do ekspozycji.
 12. Prace Konkursowe powinny być zapakowane w sposób umożliwiający ich odesłanie.
 13. Organizator powołuje Jury Konkursu.
 14. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 19.11.2021r. o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej w Jaworznie ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno.
 15. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo. 
 16. Nagrody rzeczowe należy odebrać osobiście lub poprzez przedstawiciela. W przypadku nie odebrania nagród, przechodzą one na następną edycję konkursu. 
 17. Informacje na temat Konkursu i zgłaszania prac udzielane są pod adresem: natalia.urant@gmail.com   pigularka67@tlen.pl  i numerem telefonu 606 350 663  lub 518 697 933.
 18. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę pisemną (wzór poniżej), na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji prac. 
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub sposobu rozstrzygnięcia konkursu z powodu nieprzewidzianych okoliczności organizacyjnych lub epidemiologicznych. Wyniki Konkursu oraz bieżące informacje będą prezentowane na stronie: www.stk.decoart.pl, www.biblioteka.jaw.pl, www.mckis.jaworzno.pl, www.mojejaworzno.pl oraz na Facebooku www.Facebook.com/Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie
 20. Prace konkursowe należy odebrać w terminie do 09. 01. 2022r. - Biblioteka Miejska w Jaworznie ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno. Prace nieodebrane we wskazanym terminie będą odsyłane na koszt uczestnika konkursu.

           

 

Wzór karty zgłoszenia:

(Bardzo prosimy o CZYTELNE WYPEŁNIENIE karty zgłoszenia)

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS MALARSKI

"Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz"

 

___________________________________________________________________________

Imię i nazwisko uczestnika

___________________________________________________________________________

Nazwa i adres instytucji zgłaszającej uczestnika

___________________________________________________________________________

Kategoria wiekowa

___________________________________________________________________________

Adres zamieszkania uczestnika

___________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy i adres e-mail zgłaszającego

___________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy i adres e-mail uczestnika

___________________________________________________________________________

Liczba zgłaszanych prac, tytuł, rok powstania, technika

1.

2.

 

 

Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu:

Akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie malarskim "Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz" ustalone w regulaminie konkursu.

 

Data wypełnienia_____________________________


 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

___________________

imię i nazwisko

___________________

adres

___________________

 

               

 

 

 

Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie, wskazanych poniżej danych osobowych dotyczących mojej osoby. Wyłącznie do celów informacyjnych zgodnych za statutem STK i promujących działalność stowarzyszenia, oraz na folderach reklamujących stowarzyszenie jak i stronach informacyjnych; www.stk.decoart.pl , www.facebook/Stowarzyszenie-Twórców-Kultury-w-Jaworznie ;

 

- imię i nazwisko

- e-mail

- miejscowość pochodzenia

- fotografie z uroczystości konkursowych

 

 

 

 

                                                                                             ____________________

                                                                                                   Podpis  i  data

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU

 

 

 

 

IMIĘ, NAZWISKO...............................................................................................

PESEL...............................................................................................................

TELEFON KONTAKTOWY.................................................................................

E-MAIL...............................................................................................................

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie ,,Pędzlem, nitką, dłutem malowane" moje(go) dziecka/podopiecznego. Oświadczenie ma charakter jednorazowy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach promocji świadczonych przez Organizatora zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r., a także na otrzymywanie informacji na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.

 

 

 

 

 DATA I PODPISOPIEKUNA PRAWNEGO: .........................