Konkurs poetycki "O Złotą Lirę"

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „O ZŁOTĄ LIRĘ”

 

edycja XVII        rok 2021

 

 

     ORGANIZATORZY:


  -  Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

  -  AteLier Kultury

  - III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie

  

 

     CELE KONKURSU:

  -  rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej

  -  rozwijanie aktywności twórczej

  -  promocja miasta Jaworzna 

 

    ZASADY UCZESTNICTWA:


  1. W konkursie mogą wziąć udział osoby bez ograniczenia wiekowego

  2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych;

      A - do lat 16

      B - od lat 16 do 19 lat

      C - powyżej lat 19

  3. Objętość jednego wiersza nie może przekraczać dwóch stron formatu A4 przy standardowej czcionce (12)

  4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce 

  5. Na konkurs należy przesyłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach

  6. Uczestnik konkursu przesyła jedną zaklejoną kopertę opisaną; Konkurs "O Złotą Lirę" z pseudonimem literackim

     (godło), i kategorią wiekową (A,B,C), która zawiera;

      a) wydrukowane prace w 4 egz. opatrzone; tytułem, godłem oraz kategorią wiekową 

      b) w kopercie powinna znajdować się czytelnie wypełniona karta uczestnictwa (wzór poniżej), jedna karta              dla wszystkich prac

      c) prace konkursowe należy nadesłać na adres:

 

       Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

       AteLier Kultury Klub "RELAX"

       ul. Szczakowska 35 B

       43-600 Jaworzno

 Z dopiskiem na kopercie; Konkurs "O Złotą Lirę"


    TERMINY:

 

  1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 12 października 2021 r.

  2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26. 10. 2021 r. o godz. 17.00 w Klubie "Relax" w          Jaworznie przy ul Szczakowskiej 35 B, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną       

      powiadomieni. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych             

      Organizatorów. www.stk.decoart.pl, www.atelierkultury.pl

 

    NAGRODY:

 

  1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów

  2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych 

  3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i UM Jaworzna

 

    INNE POSTANOWIENIA

 

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na             różnych polach  eksploatacji (np. internet, prasa itp.). Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze -        nie rodzi żadnych zobowiązań   finansowych  ze strony organizatorów.

  2. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwemw konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży          itp.)

  3. Nagrody nieodebrane w dniu ogłoszenia wyników konkursu przechodzą na własność organizatorów.

  4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmują                    organizatorzy w porozumieniu z Jury.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub sposobu rozstrzygnięcia konkursu z powodu                       nieprzewidzianych okoliczności lub zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku takiej sytuacji                                 organizator poinformuje laureatów o zmianach.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(WZÓR)

 Bardzo prosimy o czytelne wypełnianie karty uczestnika

 

 Karta uczestnictwa

Godło/Pseudonim

 

Imię i Nazwisko

 

Tytuł/y prac

 

Kategoria tematyczna i kategoria wiekowa

 

Rok urodzenia

 

Adres e-mail

 

Adres zamieszkania

 

Tel. kontaktowy

 


Oświadczam, że :

- akceptuję Regulamin Konkursu;

- prezentowany przeze mnie/przez mojego podopiecznego tekst jest własnym dziełem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2017 poz. 880);

- praca konkursowa zgłoszona przeze mnie/mojego podopiecznego do niniejszego Konkursu nie została uprzednio zgłoszona do innego konkursu i nie była nigdzie publikowana ani nagrodzona;

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora utworu literackiego w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do przedmiotowego dzieła zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2017 poz. 880) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 powyższej ustawy, w szczególności do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń;

- wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych przedstawionych przeze mnie/mojego podopiecznego jako Uczestnika Konkursu w karcie uczestnictwa do celów konkursowych oraz na publikację zdjęć z gali finałowej wręczenia nagród XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Lirę”.

 

 

 

 

    …………………….………………………………………………………………
    Podpis pełnoletniego autora lub osoby upoważnionej
                              (opiekuna prawnego)