Konkurs poetycki "O Złotą Lirę"

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „O ZŁOTĄ LIRĘ”

edycja XIV 

 

 

     ORGANIZATORZY:


  -  "eM Band"  Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna Klub "Relax"

  -  Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie 

 

     CELE KONKURSU:

  -  rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej

  -  rozwijanie aktywności twórczej

 

    ZASADY UCZESTNICTWA:


  1. W konkursie mogą wziąć udział osoby bez ograniczenia wiekowego

 

  2. Na konkurs należy przesyłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach

 

  3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 2 wiersze o dowolnej tematyce

 

  4. Prace konkursowe należy nadesłać w 4 egzemplarzach na adres:

       Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

       KLUB "RELAX"

       ul. Szczakowska 35

       43-600 Jaworzno

 

  5. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem oraz grupą konkursową (A, B, C); to samo godło powinno

     występować w dołączonej kopercie zawierającej grupę oraz kartkę z imieniem  i nazwiskiem, datą urodzenia,

     adresem autora, jego nr. telefonu oraz oddzielną zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych i

     publikację zdjęć na potrzeby konkursu (wzór poniżej), zgodnie z przepisami RODO.

 

    TERMINY:

 

  1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2018 r.

  2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 16. 10. 2018 r. o godz. 17.00 w Klubie "Relax" w       Jaworznie przy ul Szczakowskiej 35, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni.        Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych Organizatorów.

 

    NAGRODY:

 

  1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów

  2.Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

     A - do lat 16

     B - od lat 16 do 19 lat

     C - powyżej lat 19

  3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i UM Jaworzna

 

    INNE POSTANOWIENIA

 

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na             różnych polach  eksploatacji (np. internet, prasa itp.). Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze -        nie rodzi żadnych zobowiązań   finansowych  ze strony organizatorów.

  2. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwemw konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży          itp.)

  3. Nagrody nieodebrane w dniu ogłoszenia wyników konkursu przechodzą na własność organizatorów.

 4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmują                    organizatorzy w porozumieniu z Jury.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(WZÓR)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Ja ............................................. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, utworów, oraz na publikację zdjęć z gali finałowej wręczenia nagród, w pełnum zakresie potrzeb regulaminowych XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Złotą Lirę".

 

                                                                                                                   

                                                                                                     ...................................................

                                                                                                                       Data i Podpis