Konkurs poetycki "O Złotą Lirę"

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „O ZŁOTĄ LIRĘ”

edycja XIV 

 

 

     ORGANIZATORZY:


  -  Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

  -  "eM Band"  Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna Klub "Relax"

  - III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie

  

 

     CELE KONKURSU:

  -  rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej

  -  rozwijanie aktywności twórczej

  -  promocja miasta Jawirzna 

 

    ZASADY UCZESTNICTWA:


  1. W konkursie mogą wziąć udział osoby bez ograniczenia wiekowego

  2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych;

      A - do lat 16

      B - od lat 16 do 19 lat

      C - powyżej lat 19

  3. Proponuje się dwie kategorie tematyczne prac w każdej z kategorii;

      - wiersze o dowolnej tematyce

      - wiersze o tematyce związanej z Jaworznem

  4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 2 wiersze o dowolnej tematyce oraz 1 wiersz o tematyce

      związanej z Jaworznem

  5. Na konkurs należy przesyłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach

  6. Uczestnik konkursu przesyła jedną zaklejoną kopertę opisaną; Konkurs "O Złotą Lirę" z pseudonimem literackim

     (godło), kategorią tematyczną (dowolna, związana z Jaworznem) i kategorią wiekową (A,B,C), która zawiera;

      a) wydrukowane prace w 4 egz. opatrzone; tytułem, godłem, ketegoria tematyczną oraz wiekową

      b) w kopercie powinna znajdować się czytelnie wypełniona karta uczestnictwa (wzór poniżej)

      c) prace konkursowe należy nadesłać na adres:

 

       Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

       KLUB "RELAX"

       ul. Szczakowska 35

       43-600 Jaworzno

 

    TERMINY:

 

  1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2018 r.

  2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 16. 10. 2018 r. o godz. 17.00 w Klubie "Relax" w       Jaworznie przy ul Szczakowskiej 35, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni.        Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych Organizatorów.

 

    NAGRODY:

 

  1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów

  2.Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych w każdej kategorii tematycznej:

  3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i UM Jaworzna

 

    INNE POSTANOWIENIA

 

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na             różnych polach  eksploatacji (np. internet, prasa itp.). Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze -        nie rodzi żadnych zobowiązań   finansowych  ze strony organizatorów.

  2. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwemw konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży          itp.)

  3. Nagrody nieodebrane w dniu ogłoszenia wyników konkursu przechodzą na własność organizatorów.

  4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmują                    organizatorzy w porozumieniu z Jury.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

(WZÓR)

 

 

 Karta uczestnictwa

Godło/Pseudonim

 

Imię i Nazwisko

 

Tytuł pracy

 

Kategoria tematyczna i kategoria wiekowa

 

Rok urodzenia

 

Adres e-mail

 

Adres zamieszkania

 

Tel. kontaktowy

 


Oświadczam, że :

- akceptuję Regulamin Konkursu;

- prezentowany przeze mnie/przez mojego podopiecznego tekst jest własnym dziełem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2017 poz. 880);

- praca konkursowa zgłoszona przeze mnie/mojego podopiecznego do niniejszego Konkursu nie została uprzednio zgłoszona do innego konkursu i nie była nigdzie publikowana ani nagrodzona;

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora utworu literackiego w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do przedmiotowego dzieła zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2017 poz. 880) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 powyższej ustawy, w szczególności do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń;

- wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych przedstawionych przeze mnie/mojego podopiecznego jako Uczestnika Konkursu w karcie uczestnictwa do celów konkursowych oraz na publikację zdjęć z gali finałowej wręczenia nagród XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złotą Lirę”.

 

 

 

 

    …………………….………………………………………………………………
    Podpis pełnoletniego autora lub osoby upoważnionej
                              (opiekuna prawnego)