Konkurs poetycki "O Złotą Lirę"

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „O ZŁOTĄ LIRĘ”

 

 

 

     ORGANIZATORZY:


  -  "eM Band"  Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna Klub "Relaks"

  -  Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie 

 

     CELE KONKURSU:

  -  rozbudzenie talentów i popularyzowanie twórczości poetyckiej

  -  rozwijanie aktywności twórczej

 

    ZASADY UCZESTNICTWA:


  1. W konkursie mogą wziąć udział osoby bez ograniczenia wiekowego

 

  2. Na konkurs należy przesyłać utwory nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach

 

  3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 2 wiersze o dowolnej tematyce

 

  4. Prace konkursowe należy nadesłać w 4 egzemplarzach na adres:

       Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie

      KLUB "RELAX"

       ul. Szczakowska 35

       43-600 Jaworzno

 

  5. Każdy utwór powinien być oznaczony godłem; to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie      

      zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem autora, jego nr. telefonu oraz zgodę na  przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

 

    TERMINY:

 

  1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 września 2017 r.

  2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 20. 10. 2017 r. o godz. 17.00 w Klubie "Relax" w Jaworznie przy ul Szczakowskiej 35, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni. Informacja o laureatach konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych Organizatorów.

 

    NAGRODY:

 

  1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów

  2.Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

     A - do lat 19

     B - powyżej 19 lat

  3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i UM Jaworzna

 

    INNE POSTANOWIENIA

 

  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych utworów na potrzeby promocji konkursu na    różnych polach eksploatacji(np. internet, prasa itp.). Wykorzystanie utworu - z podaniem informacji o autorze - nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych ze strony organizatorów.

  2. Organizatorzy nie zwracają kosztów związanych z uczestnictwemw konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.)

  3. Nagrody nieodebrane w dniu ogłoszenia wyników konkursu przechodzą na własność organizatorów.

  4. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.