Regulamin konkursu Plastycznego

 

REGULAMIN

 

X  KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz” Edycja 2024

 

 

 

1) Organizatorem X Konkursu Plastycznego „Pędzlem, nitką i dłutem malowane” jest Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie przy ul. Szczakowskiej 35B, 43-600 Jaworzno, zwane dalej Organizatorem, a Współorganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie - ul.Rynek Główny, 43-600 Jaworzno.

2) Celem konkursu jest prezentacja prac, ukazujących aktualne tendencje w malarstwie, hafciarstwie i rzeźbie, poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, integracja środowisk twórczych, promocja młodych talentów, promocja miasta Jaworzna.

3) Każdy uczestnik może zgłosić do dwóch prac wykonanych w następujących technikach:

     ·       Malarstwo  (szerokość maksymalnie 100 cm)

     ·       Grafika / Rysunek (szerokość maksymalnie 100 cm)

     ·       Rzeźba (maksymalnie do 80 cm wysokości )

     ·       Haft (dłuższy bok maksymalnie 100 cm)

 

4) Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.

5) Konkurs jest otwarty, to znaczy, że mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby tworzące w wieku od lat 18 zwane dalej Autorami.

6) Przedmiotem Konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w technikach malarskich, hafciarskich i w rzeźbie. W przypadku haftów - preferowany haft płaski. Dopuszcza się inne techniki haftu najlepiej własnego projektu (czyli na podstawie własnych rysunków). W tym przypadku prosimy o dołączenie tych rysunków lub ich zdjęć.                                                           

7) Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie mogą być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów i powinny mieć nie więcej niż dwa lata.

8) Prace należy składać/nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie ........................................23.10-06.11. 2023 r.

Adres do nadsyłania prac: X Konkurs Plastyczny „Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz”, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie - ul.Rynek Główny, 43-600 Jaworzno.

9) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z pracami na konkurs. Formularz powinien zawierać imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, wyszczególnione prace - tytuł, technika, rok powstania pracy. Do formularza należy dołączyć podpisaną (wzór poniżej) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

10) Prace powinny być starannie oprawione i przygotowane do ekspozycji. Jury ma prawo do odrzucenia niestarannie i nieestetycznie oprawionych prac.

11) Przesłana Praca Konkursowa powinna posiadać metryczkę zawierającą: tytuł pracy, rok powstania, wartość pracy, telefon, adres e-mail.

12) Prace Konkursowe powinny być zapakowane w sposób umożliwiający ich odesłanie.

13) Organizator powołuje Jury Konkursu.

14) Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22.11.2024 r. o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie - Sala Wystawowa  ul.Rynek Główny, 43-600 Jaworzno.

15) Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo, nie później niż tydzień przed ogłoszeniem wyników.

16) Organizator ma prawo do zmiany terminu lub sposobu rozstrzygania konkursu z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

17) W przypadku braku miejsca wystawowego na wystawie pokonkursowej - Jury decyduje o pracach eksponowanych na wystawie.

18) Nagrody rzeczowe należy odebrać osobiście lub poprzez przedstawiciela. W przypadku nie odebrania nagród, przechodzą one na następną edycję konkursu.

19) Informacje na temat Konkursu i zgłaszania prac udzielane są pod adresem: natalia.urant@gmail.com, pigularka67@tlen.pli numerami telefonu: 606 350 663  lub 518 697 933.

20) Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę pisemną (wzór poniżej), na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji prac.

21) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu. Wyniki rywalizacji oraz bieżące informacje będą prezentowane na stronie: www.stk.decoart.pl oraz na stronie Facebooku; www.facebook.com/Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie.

22) Prace konkursowe należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie do 09.12.2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie - ul.Rynek Główny, 43-600 Jaworzno. Prace nieodebrane we wskazanym terminie będą odsyłane na koszt uczestnika konkursu.

 

 

 

Wzór karty zgłoszenia:

(Bardzo prosimy o CZYTELNE WYPEŁNIENIE karty zgłoszenia)

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS MALARSKI

"Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz"

 

 

___________________________________________________________________________

Imię i nazwisko uczestnika

 

___________________________________________________________________________

Nazwa i adres instytucji zgłaszającej uczestnika

 

___________________________________________________________________________

Adres zamieszkania uczestnika

 

___________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy i adres e-mail zgłaszającego

 

___________________________________________________________________________

Telefon kontaktowy i adres e-mail uczestnika

 

___________________________________________________________________________

 

Liczba zgłaszanych prac, tytuł, rok powstania, technika

1.

2.

 

Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu:

 

Akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie malarskim "Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż co potrafisz" ustalone w regulaminie konkursu.

 

 

Data wypełnienia_____________________________

  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

___________________

imię i nazwisko 

___________________

adres

___________________

 

Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie, wskazanych poniżej danych osobowych dotyczących mojej osoby. Wyłącznie do celów informacyjnych zgodnych za statutem STK i promujących działalność stowarzyszenia, oraz na folderach reklamujących stowarzyszenie jak i stronach informacyjnych; www.stk.decoart.pl , www.facebook/Stowarzyszenie-Twórców-Kultury-w-Jaworznie ;

 

- imię i nazwisko

- e-mail

- miejscowość pochodzenia

- fotografie z uroczystości konkursowych

 

                                                                                             ____________________

 

                                                                                                   Podpis  i  data