Statut

STATUT 
STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY W JAWORZNIE

TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD 
NA WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 MARCA 2011 ROKU

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie, zwanego w dalszej części stowarzyszeniem. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Jaworzno. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 2

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe współdziałając z Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miasta Jaworzna oraz Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie i innymi organizacjami kulturalno-oświatowymi w regionie i kraju, organami administracji rządowej i samorządowej na szczeblach gminy, powiatu, województwa i kraju a także organizacjami pożytku publicznego i innymi organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną..

§ 5

1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie.

2. Stowarzyszeni może posiadać oznakę członkowską – na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu działania.

 

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest inspirowanie i popularyzowanie wszelkiej działalności kulturalnej.

§ 8

Realizacja celu stowarzyszenia następuje przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych przez następujące działania:

  1. doskonalenie warsztatu twórczego członków,
  2. popularyzowanie twórczości członków,
  3. wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw twórczych członków,
  4. organizowanie imprez o treści odpowiadającej celom statutowym,
  5. współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami twórczymi oraz placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawniczymi w zakresie popularyzacji twórczości członków i doskonalenia warsztatu twórczego,
  6. inicjowanie i popularyzowanie uczestnictwa członków w konkursach, przeglądach i festiwalach dorobku twórczego,
  7. tworzenie i rozbudowę systemów informacji o kulturze na obszarze regionu i kraju,
  8. wymianę kulturową z innymi regionami w kraju oraz regionów partnerskich za granicą,
  9. poprzez organizowanie imprez kulturalnych wpływanie na zmianę postawy społeczeństwa wobec kulturowego dziedzictwa narodowego oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju,
  10. poprzez współpracę z ośrodkami pomocy społecznej we wszelkiego rodzaju akcjach, wpływanie na aktywizację osób w podeszłym wieku oraz integrację społeczną niepełnosprawnych,

11. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

12. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

13.  działalności charytatywnej;

14. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

15.  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

16.  ochrony i promocji zdrowia,

17.  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

18. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

19.  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

20.  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

21.  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

22. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

23.  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

24.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

25.  wypoczynku dzieci i młodzieży,

26.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

27.  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

28.  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

29.  turystyki i krajoznawstwa,

30.  porządku i bezpieczeństwa publicznego,

31.  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

32. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

33.  ratownictwa i ochrony ludności,

34. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granic,

35.  upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

36. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

37.  promocji i organizacji wolontariatu,

38.  pomocy Polonii i Polakom za granicą,

39.  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

40.  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

41. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw   dziecka,

42.  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

43.  działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

 

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych i honorowych.
2. Członkiem stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski, który:

     1) zgłosi pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia,

     2) akceptuje wartości kulturalne i pragnie twórczo je rozwijać,

     3) został przyjęty do stowarzyszenia decyzją zarządu.

     4) godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobom zasłużonym dla środowiska twórczego.

 

§ 10

1. Członkowi zwyczajnemu stowarzyszenia przysługuje prawo do:

     1) uczestniczenia w zebraniach stowarzyszenia i posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego,

     2) uczestniczenia w pracach sekcji twórczych,

     3) korzystania z urządzeń stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez zarząd,

     4) korzystania z ulg i udogodnień zapewnianych w celach statutowych,

     5) noszenia odznaki stowarzyszenia

2. Członkowi honorowemu stowarzyszenia przysługuje prawo do:

     1) uczestniczenia w zebraniach stowarzyszenia i posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego,

     2) uczestniczenia w pracach sekcji twórczych,

     3) korzystania z urządzeń stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez zarząd,

     4) korzystania z ulg i udogodnień zapewnianych w celach statutowych,

     5) noszenia odznaki stowarzyszenia,

     6) uczestniczeniu w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym,

     7) członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej,

     8) nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

 

 

§ 11

Członek stowarzyszenia ma obowiązek:

     1) aktywnego udziału w pracach stowarzyszenia,

     2) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia,

     3) propagowania idei stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków,

     4) terminowego płacenia składki członkowskiej.

 

§ 12

1. Utrata praw członka następuje przez:

     1) wystąpienie ze stowarzyszenia zgłoszone do zarządu,

     2) skreślenie z ewidencji uchwałą zarządu za nieprzestrzeganie statutu,

     3) wykluczenie uchwałą zarządu za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę stowarzyszenia,

     4) utrata zdolności do działań prawnych,

     5) śmierć członka.

2. Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub przez pozbawienie tej godności uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów.

 

§ 13

Od decyzji o nieprzyjęciu do stowarzyszenia skreśleniu z ewidencji członków lub wykluczeniu, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do walnego zgromadzenia. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji zarządu.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 14

Władze stowarzyszenia stanowią:

     1) walne zgromadzenie,

     2) zarząd,

     3) komisja rewizyjna,

     4) sąd koleżeński,

 

§ 15 

Najwyższym organem stowarzyszenia jest walne zgromadzenie członków.

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajnymi walnymi zgromadzeniami są zebrania:

     1) sprawozdawczo – wyborcze,

     2) sprawozdawcze,

Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd raz w roku. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

     1) rozpatrzenie sprawozdania z działalności zarządu i jego ocena,

     2) wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej i udzielenie zarządowi absolutorium,

     3) rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu prac stowarzyszenia na rok następny,

     4) dokonywanie zmian w statucie,

     5) wybór władz stowarzyszenia,

     6) rozstrzyganie spraw majątkowych stowarzyszenia,

     7) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu,

     8) ustalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz terminu ich płatności,

     9) zatwierdzenie regulaminu zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i sekcji twórczych,

     10) decydowanie o tych sprawach, w których statut nie upoważnia innych   organów stowarzyszenia,

     11) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia,

     12) wyrażenie zgody na przystąpienie do innych organizacji.

 

§ 16 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane:

     1) na podstawie decyzji zarządu,

     2) na wniosek komisji rewizyjnej,

     3) na pisemne żądanie 1/5 części ogółu członków stowarzyszenia.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane. 
Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały.

 

§ 17 

1. Termin, miejsce i porządek obrad walnego zgromadzenia ogłasza zarząd na zebraniu członków lub pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania,

2. Walne zgromadzeni jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych,

3. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów,

4. Zmiany w statucie i rozwiązanie stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów obecnych na zebraniu,

5. Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tylko wybór władz stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne może być również uchwalone w każdej sprawie zwykłą większością głosów.

 

§ 18 

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na okres czterech lat i składa się:

     1) z prezesa  zarządu,

     2) z zastępcy prezesa,

     3) z sekretarza,

     4) ze skarbnika,

     5) do trzech członków zarządu.

2. Ustępujący członkowie zarządu mogą być wybierani ponownie. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków zarządu w czasie kadencji w skład zarządu wchodzi, w trybie kolejności otrzymanych głosów, jeden z kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zarządu z powodu ograniczonej ilości członków zarządu.

 

§ 19 

1. Do zadań zarządu stowarzyszenia należy:

     1) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,

     2) kierowanie bieżącymi sprawami stowarzyszenia,

     3) zwoływanie walnych zgromadzeń,

     4) realizowanie uchwał walnego zgromadzenia,

     5) sporządzanie sprawozdań, budżetów i bilansów oraz przedstawianie ich na walnym zgromadzeniu,

     6) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

     7) administrowanie majątkiem stowarzyszenia i funduszami zgodnie z przepisami prawnymi oraz uchwalonym przez walne         

         zgromadzeniem budżetem,

     8) powoływanie i rozwiązywanie sekcji twórczych i nadzorowanie ich działania. 

2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu.

 

§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i do trzech członków komisji. Komisja jest wybierana na walnym zgromadzeniu na okres czterech lat.

2. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów władzy.

3. W razie ustąpienia członka komisji rewizyjnej w czasie kadencji, do komisji na jego miejsce wchodzi, w trybie kolejności uzyskanych głosów, jeden z kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez walne zgromadzenie z powodu ograniczenia liczebności członków zarządu.

4. Komisja rewizyjna czuwa nad działalnością zarządu stowarzyszenia. Ma ona prawo dokonywania własnych czynności w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest przynajmniej raz w roku sprawdzenie wszystkich ksiąg i dokumentów stanu majątkowego,

5. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy pełnym składzie komisji.

 

§ 21 

1. Sąd koleżeński składa się z przewodniczącego i czterech członków, wybieranych na walnym zgromadzeniu na okres czterech lat.

2. Do kompetencji sądu koleżeńskiego należy załatwianie sporów pomiędzy członkami w obrębie stowarzyszenia i w związku z jego

    działalnością.

3. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.

4. Sąd koleżeński ma prawo orzekania następujących kar:

     1) upomnienie,

     2) upomnienie na piśmie,

     3) nagana z powiadomieniem ogółu członków,

     4) zawieszenie w prawach członka.

5. Zespół orzekający działa w pełnym składzie, a jego orzeczenia są ważne jeżeli zostały podjęte większością  głosów zespołu orzekającego.

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 22 

1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią:

     1) wpisowe i składki członkowskie,

     2) dochody z działalności statutowej,

     3) darowizny i dotacje z zewnątrz,

     4) sprzęt i urządzenia stowarzyszenia

2. Oświadczenia w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu stowarzyszenia składają dwie osoby: przewodniczący lub jego zastępca i skarbnik. W szczególnych przypadkach czynności tych mogą dokonywać osoby upoważnione przez zarząd.

3. Do ważności pism i dokumentów wymagane są podpisy: przewodniczącego lub jego zastępcy oraz sekretarza. W szczególnych przypadkach osoby upoważnione przez zarząd.